Maytoy Center
ໂທລະສັບ +856 20 77 287 777, +856 20 59 992 499
  • la

ການຢັ້ງຢືນ


ການຢັ້ງຢືນ

ໄດ້ຮັບຮອງສະຖານະພາບໂດຍຄວິນແອລ ການຮັບຮອງສະຖານະການຄ້າທີ່ເຮັດຂື້ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການສະແດງຕົວຕົນຢ່າງຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແກ່ຜູ້ຮ່ວມການຄ້າແລະສະມາຊິກໃນລະບົບຂອງຄວິນແອລດອດຄອມ ສຳຫລັບເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງສະຖານະການຄ້າທາງຄວິນແອລຂໍສະຫວງນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງສະຖານະພາບຈາກທາງຄວິນແອລເທົ່ານັ້ນ
ໄດ້ຮັບຮອງສະຖານະພາບໂດຍຄວິນແອລ ການຮັບຮອງສະຖານະການຄ້າທີ່ເຮັດຂື້ນເພື່ອໃຫ້ຄວາມໂປ່ງໃສໃນການສະແດງຕົວຕົນຢ່າງຖຶກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແກ່ຜູ້ຮ່ວມການຄ້າແລະສະມາຊິກໃນລະບົບຂອງຄວິນແອລດອດຄອມ ສຳຫລັບເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງສະຖານະການຄ້າທາງຄວິນແອລຂໍສະຫວງນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດທີ່ໄດ້ຮັບຮອງສະຖານະພາບຈາກທາງຄວິນແອລເທົ່ານັ້ນ
ມາດຕະຖານການຈັດການ
ສະພາການຄ້າ
ເລກທີບັດປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍພາສີ
ໜັງສືຮັບຮອງ
ລາຍລະອຽດຂອງສະມາຊິກ
ຊື່:
ປີທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ:
May 07, 2020
ຕິດປະກາດອອນລາຍ:
ໃບຮັບຮອງ/ໃບຢັ້ງຢືນ
ຊື່ບໍລິສັດ:
Maytoy Center
ສະຖານທີ່ຕັ້ງບໍລິສັດ:
ບ້ານສີໄຄທົງ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປະເທດ/ເຂດ:
Laos